Rejestry

Rodzaj prospektywnego badania obserwacyjnego, mającego na celu pozyskiwanie, w sposób systematyczny, jednolitych danych dotyczących wybranej populacji, oraz ocenę wybranych, zdefiniowanych punktów końcowych dla tej populacji.

Wytyczne między innymi AOTM oraz EMEA wskazują rejestry farmaceutyczne jako wiarygodne źródło pozyskiwania wiedzy o skuteczności rzeczywistej stosowanej technologii medycznej.

Cechy rejestrów

Cecha

Specyfika rejestru

Leczenie
 • Brak odgórnie zaleconej metody leczenia
 • Ocena w warunkach rzeczywistych
Czas trwania
 • Obserwacja ciągła
Pacjenci
 • Brak restrykcyjnych kryteriów włączenia/wyłączenia - przegląd całej populacji
Metody
 • Nie ma wymogu próby kontrolnej/placebo
 • „Open-label”
 • Brak narzuconych metod interwencji
 • Zazwyczaj brak losowego doboru pacjentów
Dane i analiza
 • Brak doboru liczności próby
 • Możliwość odniesienia wyników do populacji
 • Heterogeniczność populacji
Ochrona pacjentów
 • Celem nie jest sama ocena ryzyka lecz gromadzenie informacji medycznej
Bezpieczeństwo
 • Możliwość (nie konieczność) raportowania o działaniach niepożądanych

Zalety rejestrów pacjentów

 • Ocena dużej populacji w warunkach rzeczywistych
 • Gromadzone są pierwotne, najbardziej wiarygodne dane
 • Możliwość monitorowania stosowania technologii medycznej, w tym również niezgodnego z przeznaczeniem
 • Dzięki wysokiej liczności próby - wysoka wiarygodność
 • Możliwość zabezpieczenia przed błędem systematycznym
 • Niższy koszt badania przy większej ilości zgromadzonych danych – oszczędność czasu i środków
 • Systematyczność prowadzenia obserwacji (rosnąca wydajność)
 • Dostęp do okresowych raportów dotyczących zastosowanej technologii medycznej
 • Funkcje kontrolne oraz sprawozdawcze
 • Możliwość porównania metod, ośrodków, lekarzy