Case studies

System eCRF.biz™ pozwolił na przeprowadzenie szeregu projektów badawczych zarówno w dziedzinie badań klinicznych, jaki i badań rynku i satysfakcji.

  • Firma Biostat®  przygotowała system do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej operacji kardiochirurgicznych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. System zbudowany w oparciu o pakiet eCRF.biz™ umożliwia lekarzom i personelowi szpitala im. prof. Leszka Gieca wprowadzanie danych oraz ich analizę. Ważnym elementem systemu jest integracja z Krajowym Rejestrem Operacji Kardiochirurgicznych. System opracowywany przez firmę Biostat® pozwala w znaczący sposób skrócić pracę związaną z dokumentowaniem przebiegu zabiegów chirurgicznych oraz umożliwia łatwiejszy dostęp do danych klinicznych i ich wykorzystanie w celach naukowych. System ten jest przykładem zaawansowanego eCRF pozwalającego na zbieranie i walidację dużej ilości danych w sposób przejrzysty i przyjazny użytkownikowi
    .
  • Nasza firma zrealizowała projekt pt. „Analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt gospodarskich” dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Badanie pozwoliło weryfikować, w jaki sposób zostały wydane środki lecznicze, w tym przede wszystkim antybiotyki stosowane w celu leczenia gospodarczych zwierząt. Uczestnikami badania byli weterynarze z obszaru całego kraju, a uzyskane wyniki poddano analizie i interpretacji, po czym opublikowano na stronie internetowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. 
  • System eCRF.biz™ wspierał programy badawcze warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprogramowanie pozwoliło na gromadzenie danych w sposób zdalny przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. 

  • W lipcu 2013 r. firma Biostat® wdrożyła, na zlecenie Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, narzędzie do badań przy pomocy "Skali Ryzyka Psychospołecznego". System, zbudowany w oparciu o pakiet eCRF.biz™, umożliwia nie tylko zbieranie danych w formie kwestionariusza online, ale również generuje zaawansowane raporty zawierające wykresy, zestawienia oraz zalecenia, których treść uzależniona jest od porównania wyników respondentów do średnich np. z danej branży przemysłu. Tworząc systemy do badań Skalą Ryzyka Psychospołecznego, pracownicy firmy Biostat sięgnęli po nowatorskie rozwiązania umożliwiające wykorzystanie bezpośrednio w eCRF.biz™ testów statystycznych, korelacji itp. Krótki czas przygotowania i wdrożenia projektu oraz intensywne testy ze strony klienta potwierdziły efektywność rozwiązań oferowanch przez Biostat na polu badań online. Gotowe narzędzie można obejrzeć tutaj.

  • Na początku 2015 r. zakończyliśmy badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęte w grudniu 2014 r. UKNF to urząd odpowiedzialny za realizację zadań KNF oraz jego Przewodniczącego. Kadra pracownicza UKNF nie jest zaliczana do korpusu służb cywilnej. 
    Ankiety zaprojektowane przez naszych ekspertów badawczych wypełniło niespełna 700 pracowników Urzędu spośród 900 osób. Były one zbudowane z 70 stwierdzeń, do których respondenci odnosili się poprzez wybranie jednej odpowiedzi na skali 1-6. W celu realizacji badania posłużono się techniką CAWI (ankieta elektroniczna), do czego wykorzystano dedykowany system eCRF.